Jako organizacja pozarządowa często jesteśmy podmiotem uprawnionym do wnioskowania o finansowe środki zewnętrzne przyznawane w drodze konkursu. Dzięki temu możemy uzyskać dofinansowania na realizację różnych działań. Wspieramy w tym również studentów, doktorantów, naukowców i pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zatem jeśli masz pomysł i potrzebujesz wsparcia organizacyjnego – zapraszamy!

Działania prowadzone w 2023 r.

"Ze zdrowiem za pan brat" - projekt edukacyjny skierowany do seniorów i młodzieży z bydgoskich i toruńskich ośrodków.

 

Projekt „Ze zdrowiem za Pan brat” to proejtk edukacyjny skierowany dla seniorów i młodzieży z bydgoskich i toruńskich ośrodków. Podczas warsztatów dla młodzierzy, studenci i studentki Collegium Medicum UMK w Toruniu przedstawią i wyjaśnią negatywny wpływ przyjmowania napojów energetycznych zawierajacych kofeinę oraz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Dodatkowo podczas warsztatów młodzież zostanie przeszkolona z pomocy osobom dotkniętym wstrząsem anafilaktycznym, dzięki przygotowanym narzędziom treningowym.
Inicjatywa skieroana jest rónież do osób starszych, które na przygotowanych warsztach poszerzą swoją wiedzę na teamt równiżc pomiędzy suplementami diety, a lekami.

Realizatorami projektu jest grupa studentek i studentów z Samorządu Studentów Collegium Medicum UMK w Toruniu.

 

Projekt „Ze zdrowiem za pan brat” – projekt edukacyjny skierowany do seniorów i młodzieży z bydgoskich i toruńskich ośrodków sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022- 2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

słowoTWORY - ogólnopolski projekt edukacyjno-kulturalny, cykl warsztatów językowych i twórczych

słowoTWORY to blok interdyscyplinarnych warsztatów językowo-plastycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów. W projekcie podstawową rolę odgrywa polszczyzna, język, słowo, poprawność zapisu, polska literatura współczesna i dawna, szczególnie fraszki, lepieje, limeryki jako formy gatunkowe, w których ważna jest precyzja słowa i zachowanie obowiązujących norm literackich, a także związane z nimi zagadnienia oraz artyści. Zostanie również przybliżona forma japońskiego haiku, by wykazać istotę słowa przy próbie spojrzenia na uniwersalne tematy oczami dziecka. Warsztaty zainspirowane słowotwórstwem, frazeologią oraz ortografią polską poszukują korelacji polszczyzny ze sztukami wizualnymi. Badanie słów, związków frazeologicznych, tworzenie fraszek, limeryków, haiku stanie się swego rodzaju narzędziem do wykonania oryginalnych utworów w formie eksperymentów językowych oraz prac interdyscyplinarnych łączących polszczyznę (słowo, poprawny zapis), język z nietypowymi działaniami wizualnymi. W ramach zadania powstaną oryginalne realizacje literackie, pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli (dyktanda graficzne, mandale ortograficzne) oraz intermedialne interpretacje wizualne. Zwrócimy uwagę na znaczenie i piękno języka polskiego, jego bogactwo i poprawność, traktując go jako bezcenną wartość naszego komunikowania, porozumiewania się oraz tworzenia

Koordynatorem projektu jest dr Piotr Florianowicz z Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Bieżące informacje dotyczące realizowanego zadania znajdują się na dedykowanej stronie: https://slotwory.blogspot.com/

 

Sztuka natury, natura sztuki vol.3

Sztuka natury, natura sztuki vol.3 to blok intermedialnych warsztatów aktywizujących twórczo dzieci, młodzież oraz studentów.

W projekcie podstawową rolę odgrywa natura, sztuka współczesna i dawna, związane z nimi zagadnienia oraz artyści. Człowiek jest gatunkiem na Ziemi, który chciałby zapanować nad naturą. Stając się panującym drapieżcą rozpycha się swoją siłą. Na szczęście obecnie coraz więcej ludzi dostrzega problemy, jakie sami stwarzamy przyrodzie. Dzięki temu dochodzimy do refleksji mówiącej o tym, iż istnienie człowieka jest ściśle uzależnione od stanu środowiska. Współcześni artyści – podobnie jak i dawni – są wrażliwi na piękno natury. W swych działaniach twórczych inspirują się przyrodą, odnoszą się do niej, komentują ją i często bronią. Współczesna edukacja plastyczna wymaga od edukatorów-nauczycieli obserwacji świata, tego, co w nim się dzieje i reagowania na te zjawiska w twórczy sposób. Dlatego też, w naszym projekcie celowo zwracamy uwagę dzieci i młodzieży na piękno natury, ale też pragniemy pokazać zagrożenia związane z jej degradacją. Uczniowie dowiedzą się, że ekologia to m.in. troska o stan środowiska naturalnego i działania na rzecz ochrony przyrody. Jednocześnie nie będziemy unikać poruszania tematów trudnych, takich jak apokaliptyczne wizje przyszłości, w której natura może zostać przez nas zniszczona. Chcemy, by dla uczestników zajęć natura oraz dawni i współcześni artyści poruszający jej temat, stały się inspirującym materiałem do rozważań twórczych. Zjawiska zachodzące w świecie fauny i flory staną się narzędziem do wykonania oryginalnych prac intermedialnych. Fundamentem każdych zajęć staną się wybrane kierunki i tendencje sztuki współczesnej i dawnej.

Koordynatorem projektu jest dr Piotr Florianowicz z Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 

Bieżące informacje dotyczące realizowanego zadania znajdują się na dedykowanej stronie: https://naturasztuki.blogspot.com/

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Działania prowadzone w 2022 r.

Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski - część 3

Z wielką radością informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Fundacji dofinansowanie na realizację zadania „Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski – część 3”.

 

Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 78 000 złotych (47 000 do wykorzystania w 2021 r., 31 200 – w 2022 r.). Środki pochodzą z Funduszu Promocji Kultury, są uzyskane z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Okres realizacji zadania: od 1.03.2021 do 31.12.2022 r

REALIZACJA W 2022 r.

W drugim etapie dokończono opracowanie autorskie tekstów. Pierwotnie liczba stanowisk opublikowanych w ramach zadania miała wynosić 21, ale uwzględniono dodatkowe punkty terenowe i ostateczna liczba stanowisk opisanych w przygotowanej publikacji wynosi
25 sztuk. Zakończono również digitalizację, obróbkę graficzną wszystkich 208 rycin oraz tabel i sporządzono projekt okładki do trzeciej części Podwodnego Dziedzictwa Archeologicznego Polski. Wykonano pełną redakcję naukową oraz techniczną wraz z korektą całego tekstu  i zgodnie z założeniami przetłumaczono całość tekstu, wraz z podpisami pod ryciny, na język angielski.

Ostatnim etapem pracy nad publikacją był skład i łamanie tekstu w dwóch kolumnach. Po zakończeniu prac redakcyjnych materiał przekazano dwóm samodzielnym pracownikom naukowym do recenzji i otrzymano dwie pozytywne noty pozwalające na zamknięcie publikacji. Ostatecznym etapem była publikacja w nakładzie 200 egzemplarzy obejmująca 258 stron w formacie A4.

Sztuka natury, natura sztuki vol.2

Sztuka natury, natura sztuki vol.2 to blok intermedialnych warsztatów aktywizujących twórczo dzieci, młodzież oraz studentów. Koordynatorem projektu jest dr Piotr Florianowicz z Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Cieszymy się niesamowicie, że jest to już druga edycja wydarzenia, pozwalajacego budować kreatywność młodych ludzi!

Bieżące informacje dotyczące realizowanego zadania znajdują się na dedykowanej stronie: https://naturasztuki.blogspot.com/

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Działania prowadzone w 2021 r.

Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski - część 3

Z wielką radością informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Fundacji dofinansowanie na realizację zadania „Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski – część 3”.

 

Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 78 000 złotych (47 000 do wykorzystania w 2021 r., 31 200 – w 2022 r.). Środki pochodzą z Funduszu Promocji Kultury, są uzyskane z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Okres realizacji zadania: od 1.03.2021 do 31.12.2022 r

REALIZACJA W 2021 r.

W pierwszym etapie wykonano podwodne badania uzupełniające o charakterze nieinwazyjnym w akwenach, na których znajdowały się relikty przepraw mostowych (Borzyszkowo, Broczyno, Ostrowite, Mezowo, Szczuka). Sporządzono dla nich plany batymetryczne oraz obrazowania sonarowe. W trzech przypadkach wykonano ponadto zdjęcia lotnicze akwenów z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego (drona). W trakcie badań zadokumentowano także dodatkowe struktury drewniane (mosty, pomosty) na stanowiskach w Broczynie oraz Borzyszkowie, które zostały zinwentaryzowane za pomocą anteny ATX 1230. W ramach zakładanych celów pobrano również próby do analiz dendrologicznych, dendrochronologicznych i radiowęglowych.
W ramach zaplanowanej publikacji w wersji podstawowej przygotowano teksty (102 strony maszynopisu) oraz rycin i tablice (210 szt.) z ruchomymi materiałami źródłowymi uwzględniającymi także wyniki badań uzupełniających zrealizowanych w 2021 roku.

Działania prowadzone w 2020 r.

Sztuka natury, natura sztuki

Fundacja otrzymała dofinansowanie realizacji zadania: Sztuka natury, natura sztuki. Kwota wsparcia wynosi: 54 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach umowy nr 10655/20/FPK/NCK z dnia 25.06.2020 r. zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: Edukacja kulturalna).

Więcej o projekcie na stronie: https://naturasztuki.blogspot.com/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Współpraca z dr Wiśniewską-Drewniak

Podjęliśmy współpracę z dr Magdaleną Wiśniewską-Drewniak z Instytutu Historii i Archiwistyki WNH UMK, która w swojej pracy skupia się na archiwistyce i zarządzaniu dokumentacją. Do jej zainteresowań badawczych należą archiwa społeczne, metodologia badań z zakresu archiwistyki oraz nowe trendy w archiwistyce.

Więcej o działalności p. Wiśniewskiej-Drewniak na jej stronie internetowej: https://www.wisniewska-drewniak.com/

Działania prowadzone w 2019 r.

Ewidencja stanowisk podwodnych AZP

Fundacja otrzymała dofinansowanie realizacji zadania: Ewidencja stanowisk podwodnych AZP. Kwota wsparcia pochodząca z Funduszu Promocji Kultury wynosi: 68 000,00 zł. Budżet całego projektu to 85 000,00 zł.
Zadanie realizowane jest w ramach umowy nr 4189/19/FPK/NID zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: Ochrona zabytków archeologicznych 2019).

Konferencja Nano&BioMateriały - od teorii do aplikacji

Konferencja Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji 2019 będzie interdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy.Termin: czerwiec 2019 r.

Współczesne nano- oraz biomateriały zyskują coraz większe zainteresowanie i znaczenie praktyczne w przemyśle, chemii, biologii i medycynie. Są przedmiotem intensywnych badań fizykochemicznych oraz biomedycznych, mających na celu zwiększenie możliwości kontrolowania ich szczególnych właściwości i optymalne wykorzystanie materiałów. To nowe podejście nakłada na badaczy konieczność nawiązywania ścisłej współpracy między dziedzinami.

Informacje: https://nabiomat.umk.pl/pages/main_page/

XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

Obrady XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii zaplanowane na 9-12 września 2019 r. w Toruniu, prowadzone będą w 7 grupach tematycznych:

 • nowe metody i techniki w badaniach wód podziemnych,
 • wody mineralne, lecznicze, termalne,
 • odwodnienia budowlane i kopalniane,
 • eksploatacja wód podziemnych i ich monitoring,
 • chemizm wód podziemnych,
 • badania regionalne i modelowanie,
 • zasoby wód podziemnych i ich ochrona.

Więcej informacji: https://wph2019.umk.pl/pages/main_page/

Konferencja: Metody i zastosowania badań operacyjnych

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja im. Profesora Władysława Bukietyńskiego. Metody i zastosowania badań operacyjnych (MZBO 2019). Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie metod badań operacyjnych
i ich zastosowań. Problematyka poruszanych zagadnień obejmuje m.in.:

 • systemy wspomagania decydowania i systemy ekspertowe;
 • optymalizację dyskretną;
 • wielokryterialne metody wspomagania decyzji;
 • miękkie i behawioralne badania operacyjne;
 • harmonogramowanie, planowanie i zarządzanie projektami.

Więcej informacji: https://mzbo2019.umk.pl/pages/main_page/

Archiwum projektów:

Dokumentacja i badania konserwatorskie obrazów przypisywanych Szymonowi Czechowiczowi z lwowskich zbiorów muzealnych

Fundacja otrzymała dofinansowanie realizacji zadania: Dokumentacja i badania konserwatorskie obrazów przypisywanych Szymonowi Czechowiczowi z lwowskich zbiorów muzealnych. Kwota wsparcia pochodząca z Funduszu Promocji Kultury wynosi: 28 000,00 zł. Budżet całego projektu to 35 000,00 zł.
Zadanie realizowane w ramach umowy nr 03213/18/FPK/DDZ. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Fundacja otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 6897,00 zł jako dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Sesja popularno-naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne Polski”.

Archiwalne projekty archeologiczne - MKiDN

Poniżej znajduje się lista projektów archeologicznych, które otrzymały dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • 2017 r. Ewidencja stanowisk podwodnych AZP.  Uzyskana kwota dofinansowania  to 48 700,00 złotych
 • 2016 r. – Inwentaryzacja metodami nieinwazyjnymi podwodnej przestrzeni reliktowej w Lubniewicach (Jezioro Lubiąż) – 50 000,00 zł
 • 2015 i 2016 r. – Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski – część 2 –  61 500,00 zł
 • 2014 r. – Inwentaryzacja przestrzeni reliktowej na stanowisku podwodnym w Nowym Dworku (3 ostatni etap prac) – 34 000,00 zł
 • 2013 r. – Inwentaryzacja przestrzeni reliktowej na stanowisku podwodnym w Nowym Dworku (2 etap) – 41 000,00 zł
 • 2013 r. – Ewidencja stanowisk podwodnych AZP – 57 000,00 zł
 • 2012 r. – Ewidencja stanowisk podwodnych AZP – 62 000,00 zł
 • 2012 r. – Inwentaryzacja podwodnej przestrzeni reliktowej stanowiska w Nowym Dworku (II etap AZP) – 53 000,00 zł
 • 2011 r. – Ewidencja stanowisk podwodnych AZP – 42 600,00 zł
 • 2011 r. – Podwodne dziedzictwo archeologiczne w Polsce (publikacja) – 40 000,00 zł
 • 2008 r. – Ewidencja stanowisk podwodnych AZP – 53 263,00 zł
 • 2008 r. – Kompleksowe badania archeologiczne (lądowe i podwodne) w Żółtym – 63 000,00 zł
Badania osuwiska na zboczu doliny Wisły w Raciążku

Fundacja we współpracy z Zakładem Badań Środowiskowych UMK wykonała zadanie zlecone przez Gminę Raciążek.

Badania socjologiczne

Fundacja zrealizowała następujące badania socjologiczne:

 • 20 wywiadów pogłębionych z rodzicami dzieci w wieku 1-7 lat. Badanie finansowane w ramach grantu NCN.
 • Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badanie wielopoziomowe.