Jako organizacja pozarządowa często jesteśmy podmiotem uprawnionym do wnioskowania o finansowe środki zewnętrzne przyznawane w drodze konkursu. Dzięki temu możemy uzyskać dofinansowania na realizację różnych działań. Wspieramy w tym również studentów, doktorantów, naukowców i pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zatem jeśli masz pomysł i potrzebujesz wsparcia organizacyjnego – zapraszamy!

Działania prowadzone w 2021 r.

Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski - część 3

Z wielką radością informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Fundacji dofinansowanie na realizację zadania „Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski – część 3”.

Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 78 000 złotych (47 000 do wykorzystania w 2021 r., 31 200 – w 2022 r.). Środki pochodzą z Funduszu Promocji Kultury, są uzyskane z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Okres realizacji zadania: od 1.03.2021 do 31.12.2022 r

REALIZACJA W 2021 r.

W pierwszym etapie wykonano podwodne badania uzupełniające o charakterze nieinwazyjnym w akwenach, na których znajdowały się relikty przepraw mostowych (Borzyszkowo, Broczyno, Ostrowite, Mezowo, Szczuka). Sporządzono dla nich plany batymetryczne oraz obrazowania sonarowe. W trzech przypadkach wykonano ponadto zdjęcia lotnicze akwenów z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego (drona). W trakcie badań zadokumentowano także dodatkowe struktury drewniane (mosty, pomosty) na stanowiskach w Broczynie oraz Borzyszkowie, które zostały zinwentaryzowane za pomocą anteny ATX 1230. W ramach zakładanych celów pobrano również próby do analiz dendrologicznych, dendrochronologicznych i radiowęglowych.
W ramach zaplanowanej publikacji w wersji podstawowej przygotowano teksty (102 strony maszynopisu) oraz rycin i tablice (210 szt.) z ruchomymi materiałami źródłowymi uwzględniającymi także wyniki badań uzupełniających zrealizowanych w 2021 roku.

Działania prowadzone w 2020 r.

Sztuka natury, natura sztuki

Fundacja otrzymała dofinansowanie realizacji zadania: Sztuka natury, natura sztuki. Kwota wsparcia wynosi: 54 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach umowy nr 10655/20/FPK/NCK z dnia 25.06.2020 r. zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: Edukacja kulturalna).

Więcej o projekcie na stronie: https://naturasztuki.blogspot.com/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Współpraca z dr Wiśniewską-Drewniak

Podjęliśmy współpracę z dr Magdaleną Wiśniewską-Drewniak z Instytutu Historii i Archiwistyki WNH UMK, która w swojej pracy skupia się na archiwistyce i zarządzaniu dokumentacją. Do jej zainteresowań badawczych należą archiwa społeczne, metodologia badań z zakresu archiwistyki oraz nowe trendy w archiwistyce.

Więcej o działalności p. Wiśniewskiej-Drewniak na jej stronie internetowej: https://www.wisniewska-drewniak.com/

Działania prowadzone w 2019 r.

Ewidencja stanowisk podwodnych AZP

Fundacja otrzymała dofinansowanie realizacji zadania: Ewidencja stanowisk podwodnych AZP. Kwota wsparcia pochodząca z Funduszu Promocji Kultury wynosi: 68 000,00 zł. Budżet całego projektu to 85 000,00 zł.
Zadanie realizowane jest w ramach umowy nr 4189/19/FPK/NID zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: Ochrona zabytków archeologicznych 2019).

Konferencja Nano&BioMateriały - od teorii do aplikacji

Konferencja Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji 2019 będzie interdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy.Termin: czerwiec 2019 r.

Współczesne nano- oraz biomateriały zyskują coraz większe zainteresowanie i znaczenie praktyczne w przemyśle, chemii, biologii i medycynie. Są przedmiotem intensywnych badań fizykochemicznych oraz biomedycznych, mających na celu zwiększenie możliwości kontrolowania ich szczególnych właściwości i optymalne wykorzystanie materiałów. To nowe podejście nakłada na badaczy konieczność nawiązywania ścisłej współpracy między dziedzinami.

Informacje: https://nabiomat.umk.pl/pages/main_page/

XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

Obrady XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii zaplanowane na 9-12 września 2019 r. w Toruniu, prowadzone będą w 7 grupach tematycznych:

 • nowe metody i techniki w badaniach wód podziemnych,
 • wody mineralne, lecznicze, termalne,
 • odwodnienia budowlane i kopalniane,
 • eksploatacja wód podziemnych i ich monitoring,
 • chemizm wód podziemnych,
 • badania regionalne i modelowanie,
 • zasoby wód podziemnych i ich ochrona.

Więcej informacji: https://wph2019.umk.pl/pages/main_page/

Konferencja: Metody i zastosowania badań operacyjnych

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja im. Profesora Władysława Bukietyńskiego. Metody i zastosowania badań operacyjnych (MZBO 2019). Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie metod badań operacyjnych
i ich zastosowań. Problematyka poruszanych zagadnień obejmuje m.in.:

 • systemy wspomagania decydowania i systemy ekspertowe;
 • optymalizację dyskretną;
 • wielokryterialne metody wspomagania decyzji;
 • miękkie i behawioralne badania operacyjne;
 • harmonogramowanie, planowanie i zarządzanie projektami.

Więcej informacji: https://mzbo2019.umk.pl/pages/main_page/

Archiwum projektów:

Dokumentacja i badania konserwatorskie obrazów przypisywanych Szymonowi Czechowiczowi z lwowskich zbiorów muzealnych

Fundacja otrzymała dofinansowanie realizacji zadania: Dokumentacja i badania konserwatorskie obrazów przypisywanych Szymonowi Czechowiczowi z lwowskich zbiorów muzealnych. Kwota wsparcia pochodząca z Funduszu Promocji Kultury wynosi: 28 000,00 zł. Budżet całego projektu to 35 000,00 zł.
Zadanie realizowane w ramach umowy nr 03213/18/FPK/DDZ. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Fundacja otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 6897,00 zł jako dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Sesja popularno-naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne Polski”.

Archiwalne projekty archeologiczne - MKiDN

Poniżej znajduje się lista projektów archeologicznych, które otrzymały dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • 2017 r. Ewidencja stanowisk podwodnych AZP.  Uzyskana kwota dofinansowania  to 48 700,00 złotych
 • 2016 r. – Inwentaryzacja metodami nieinwazyjnymi podwodnej przestrzeni reliktowej w Lubniewicach (Jezioro Lubiąż) – 50 000,00 zł
 • 2015 i 2016 r. – Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski – część 2 –  61 500,00 zł
 • 2014 r. – Inwentaryzacja przestrzeni reliktowej na stanowisku podwodnym w Nowym Dworku (3 ostatni etap prac) – 34 000,00 zł
 • 2013 r. – Inwentaryzacja przestrzeni reliktowej na stanowisku podwodnym w Nowym Dworku (2 etap) – 41 000,00 zł
 • 2013 r. – Ewidencja stanowisk podwodnych AZP – 57 000,00 zł
 • 2012 r. – Ewidencja stanowisk podwodnych AZP – 62 000,00 zł
 • 2012 r. – Inwentaryzacja podwodnej przestrzeni reliktowej stanowiska w Nowym Dworku (II etap AZP) – 53 000,00 zł
 • 2011 r. – Ewidencja stanowisk podwodnych AZP – 42 600,00 zł
 • 2011 r. – Podwodne dziedzictwo archeologiczne w Polsce (publikacja) – 40 000,00 zł
 • 2008 r. – Ewidencja stanowisk podwodnych AZP – 53 263,00 zł
 • 2008 r. – Kompleksowe badania archeologiczne (lądowe i podwodne) w Żółtym – 63 000,00 zł
Badania osuwiska na zboczu doliny Wisły w Raciążku

Fundacja we współpracy z Zakładem Badań Środowiskowych UMK wykonała zadanie zlecone przez Gminę Raciążek.

Badania socjologiczne

Fundacja zrealizowała następujące badania socjologiczne:

 • 20 wywiadów pogłębionych z rodzicami dzieci w wieku 1-7 lat. Badanie finansowane w ramach grantu NCN.
 • Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badanie wielopoziomowe.